Protecció legal

El Geoparc no és una figura de protecció legal però ha de vetllar per l’aplicació de les lleis vigents que garanteixen la conservació dels seus valors naturals.

Legislació espanyola

A nivell nacional, cal destacar que la legislació espanyola es troba entre les més avançades d’Europa en termes de conservació geològica:

  • El país ha estat pioner en la protecció dels espais naturals i té 15 Geoparcs Mundials de la UNESCO i 47 Reserves de la Biosfera.
  • La Llei 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad és actualment una de les lleis més importants que regulen directament la gestió del patrimoni geològic a nivell estatal. Inclou de manera explícita la protecció del patrimoni geològic i la geodiversitat. En resum, es fa obligatori l’estudi de la geodiversitat en els casos que estableix la Llei i s’avança en la catalogació i la conservació del patrimoni geològic i la geodiversitat. S’ha desenvolupant el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2011-2017), que inclou un avaluació de la geodiversitat.

Altres lleis

Altres lleis que afecten directament a la conservació del medi geològic (geoconservació) són:

Llei 45/2007 per al Desenvolupament Sostenible del Medi Rural

Proposa que els recursos geològics d’un territori rural puguin ser utilitzats per un desenvolupament sostenible, sempre que es doni prioritat a la conservació del medi ambient, el paisatge i el patrimoni natural i cultural.

Afirma que en les tasques de planificació territorial cal desenvolupar iniciatives pel coneixement, protecció i gestió sostenible del patrimoni biològic, geològic i miner com a recursos científics, culturals i turístics.

Llei 5/2007 de la Red de Parques Nacionales

S’especifiquen les característiques de la Red de Parques Nacionales, així com les competències del Ministerio de Medio Ambiente.

Es defineixen els Parques Nacionales com “espais naturals d’alt valor ecològic i cultural, poc transformats per l’explotació o activitat humana que, per motius de la bellesa dels seus paisatges, la representativitat dels seus ecosistemes o la singularitat de la seva flora, la fauna, la geologia o de les seves formacions geomorfològiques, tenen uns valors ecològics, estètics, culturals, educatius i científics destacats, llur preservació mereix una atenció preferent i es declara d’interès general de l’Estat”.

Es defineixen unes unitats representatives de la geodiversitat espanyola, així com un conjunt de sistemes naturals espanyols a representar en la Red. Alguns d’aquests tenen en compte a la geologia.

Llei 15/1985 de Patrimonio Histórico Español

En l’àmbit estatal, la protecció del patrimoni paleontològic s’ha realitzat principalment en el marc de la legislació del patrimoni històric i només excepcional, en el del medi natural.

La gestió dels Espais Naturals Protegits està traspassada a les comunitats autònomes, de manera que cadascuna ha establert diferents figures de protecció,  que  han de ser conseqüents amb la legislació estatal. Per tal d’aplicar aquesta legislació, Catalunya compta amb un Pla de Gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial (2015-2020).

A Catalunya hi ha una normativa comuna del patrimoni arqueològic i paleontològic català:

Formen part del patrimoni paleontològic català “els elements fòssils no relacionats amb l’ésser humà ni amb els seus orígens o antecedents, així com el seu context geològic, que estan situats o procedeixen del sòl, del subsòl o d’aigües interiors del territori de Catalunya, o bé del mar territorial o de la plataforma continental corresponent a la seva franja litoral, o que formen part dels fons de museus o de col·leccions de Catalunya”.

Tots els dipòsits paleontològics enumerats són declarats Béns d’Interès Cultural Nacional (catalogació d’elevada protecció legal a Catalunya).

Més del 40% del  Geoparc Orígens està protegit per diversos dispositius legals de conformitat amb la legislació catalana espanyola i europea: Reserva i Destinació Turística Starlight, Espais d’Interès Natural (PEIN), Reserva Nacional, Lloc d’Interès Cultural Nacional, Zona d’Especial Conservació (ZEC) i la Xarxa Natura 2000, entre d’altres. Això vol dir que moltes àrees d’interès ja estan sota la protecció d’aquests dispositius.

A més, la major part dels elements que componen el patrimoni geològic del Geoparc s’inclouen en l’inventari oficial d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (EIG), Llocs d’Interès Geològic (LIG) i Llocs d’interès Patrimoni Miner (LIPM).

Comments are closed.